Algemene voorwaarden | Vaulteq

Definities:

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden;

Gebruiker

 

 

 

Gebruikersaccount

 

 

 

De Natuurlijk persoon die gebruikt maakt van de Dienst.

 

 

De strikt persoonlijke beheerdersomgeving waarmee Gebruiker toegang heeft tot de Dienst.

 

 

Dienst 

De door Vaulteq ontwikkelde software waarmee 

klant op een veilige (versleuteld) en 

gebruiksvriendelijke manier wachtwoorden 

kan beheren en delen. 

Klant 

Iedere private of professionele

persoon die diensten afneemt van Vaulteq, 

evenals iedereen die in naam en voor rekening van 

een rechtspersoon optreedt.

 

Team 

 

 

 

Een groep gebruikers die onderling 

wachtwoorden kan delen.

 

 

Proefperiode

een mogelijke periode waarin Klant de Dienst

kosteloos kan gebruiken. Het betreft een 

eenmalige korting.

 

Partij(en)

Klant en Vaulteq gezamenlijk.

 

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Vaulteq en de Klant tot het gebruik van de Dienst.

Schriftelijk

Onder schriftelijk vallen naast beschreven en 

ondertekend papier ook e-mail en faxberichten 

voor zover de afkomst en de integriteit van deze

berichten voldoende vaststaan, tenzij in deze

Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt

vermeld.

 

Hoofdwachtwoord

Wachtwoord waarmee klant toegang

Krijgt tot de dienst.

Website

De website van Vaulteq, te bereiken via 

www.vaulteq.com En haar aanverwante 

subdomeinen.

 

 

 

 

 

 

2.Het enkelvoud van de in artikel 1 bedoelde begrippen wordt tevens geacht het meervoud te omvatten.

Toepasselijkheid

3.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen Vaulteq, Klant en Gebruiker(s) en blijven ook na afloop van een Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen Vaulteq, Klant en Gebruiker(s).

4.De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6.Klant en Gebruiker staat er voor in dat hij steeds tijdig alle voor de Dienst benodigde gegevens en informatie zal verstrekken en dat deze informatie juist en volledig zal zijn.

Totstandkoming

7.De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Vaulteq en het voldoen aan de daarbij door Vaulteq gestelde voorwaarden.

8.Klant aanvaardt het aanbod via elektronische weg en Vaulteq bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

Hoofdwachtwoord

9.Gebruiker geeft hierbij aan dat ze begrijpt dat ze bij gebruik van de Dienst een 'hoofdwachtwoord' moet maken. Het hoofdwachtwoord wordt alleen door Gebruiker gebruikt. 

10.Vaulteq weet niet wat hoofdwachtwoord van de Gebruiker is en heeft in geen geval toegang tot het hoofdwachtwoord of de data die binnen de dienst zijn opgeslagen door de Gebruiker.

Teams

11.Een team bestaat uit minimaal 2 gebruikers.

12.Een gebruiker kan deel uit maken van maximaal 1 team.

Registratie en toegang

13.Gebruiker kan een Gebruikersaccount aanmaken door zich aan te melden via de Website en op de Website het opgenomen registratieproces te voltooien.

14. Bij de registratie zal de Gebruiker een geldig en aan Gebruiker toebehorend e-mailadres moeten opgeven en zal de Gebruiker een Hoofdwachtwoord moeten kiezen.

15. Na de registratie kan de Gebruiker de Vaulteq App en/of Browser extensie downloaden.

16.Bij eerste gebruik van de Dienst, bij installatie van de Browser Extensie en eens per zodanige periode als ingesteld in de Browser Extensie, zal de Gebruiker optioneel toegang verkrijgen door middel van tweestaps verificatie. Naast de combinatie van e-mailadres en het Hoofdwachtwoord, zal de Gebruiker daarbij een via authenticatie App gegenereerde code moeten invoeren.

17.De Gebruikersaccount zal na eerste gebruik in alle gevallen alleen toegankelijk zijn met behulp van het Hoofdwachtwoord.

18.Indien Gebruiker het Hoofdwachtwoord kwijt raakt c.q. vergeet zal Gebruiker geen toegang meer hebben en/of kunnen worden geboden tot de data die is opgeslagen in zijn / haar gebruikersaccount, althans kan zodanige data niet meer gedecodeerd worden.

19.De account van de Gebruiker wordt gekoppeld aan een smartphone, tablet of computer waarop de Gebruiker de app en/of browserextensie heeft geïnstalleerd. De Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de aan de account gekoppelde smartphone, tablet of computer te wijzigen

20. Indien de Gebruiker gebruikt maakt van tweestaps verificatie ontvangt de Gebruiker Herstelcode’s van Vaulteq voor het geval de gebruiker geen gebruik meer kan maken van de generator voor de tweestaps verificatie code. De Herstelcode’s zijn unieke code’s, en zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden. Elke code is éénmalig te gebruiken.

 

Gebruiksregels en verantwoordelijkheden Gebruiker

21.Gebruiker dient hoofdwachtwoord waarmee Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst en Gebruikersaccount, strikt geheim te houden. Vaulteq is niet verantwoordelijk voor misbruik van de wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de gebruikersnamen wachtwoorden van Gebruiker, onder verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker gebeurt.

22.Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Gebruikersaccounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

23.Daarnaast is het verboden via de Dienst:

a. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; 

b. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

24.In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:

a. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,

b. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

25.Indien Vaulteq constateert dat Klant en/of Gebruiker(s) bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Vaulteq zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 

26.Indien naar het oordeel van Vaulteq hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst is Vaulteq gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

27.Vaulteq is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 

28. Klant en Gebruiker begrijpt dat hij zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de Dienst en de gevolgen van dit gebruik. Vaulteq levert een toepassing, maar Klant en Gebruiker gebruikt de Dienst en is derhalve verantwoordelijk voor al hetgeen hij middels de Dienst verzendt en opslaat.

Proefperiode

29.Klant heeft voor betaalde abonnementen de mogelijkheid om de Dienst af te nemen waarbij er eenmalig een korting wordt verleend. Deze Proefperiode kan onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en wordt gezien als een korting op de te betalen bedragen welke worden gevraagd voor gebruik van de Dienst in de overeengekomen periode. Het betreft een korting op gebruik van de Dienst tijdens een eerste gebruiksperiode. 

30.De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op een Proefperiode.

31.Een Proefperiode maakt onderdeel uit van de Overeengekomen periode tot afname. Een Proefperiode betekent dat Klant en gekoppelde Gebruikers een bepaalde periode geen betaling hoeft te verrichten voor gebruik.

32.Tijdens de Proefperiode kan de Klant echter als extra service de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

Prijzen en betaling

33.Alle bedragen zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

34.Indien er additionele kosten worden gerekend, wordt dit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst via de Website of in het aanbod van Vaulteq aan Klant medegedeeld.

35.Betaling vindt plaats op een door Vaulteq gekozen wijze. Op de Website wordt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst vermeld op welke wijze betaling plaats kan vinden.

36.Voor (de mogelijkheid tot) het volledige gebruik van de Dienst door de gekoppelde Gebruiker(s) is de Klant een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan Vaulteq, welke zal worden geïncasseerd via automatische incasso.

37.De maandelijkse vergoeding zal gelijk zijn aan de prijs als weergegeven op de Website. De prijzen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door Vaulteq.

38.Indien Klant op enig moment de maandelijks aan Vaulteq verschuldigde vergoeding niet voldoet, zal Klant van rechtswege in verzuim zijn.

39.Gedurende een periode van maximaal dertig (30) dagen waarin de Klant in verzuim is, zal Klant en gekoppelde Gebruiker(s) nog toegang hebben tot de Dienst, met dien verstande dat de Klant en de daaraan gekoppelde Gebruiker(s) niet in staat zal zijn om nieuwe gegevens toe te voegen aan de Dienst.

40.Indien een Klant meer dan dertig (30) dagen in verzuim is, zal de Overeenkomst door Vaulteq worden beëindigd en zal het Vaulteq vrij staan de toegang van de Klant tot de gekoppelde Gebruiker(s) te verhinderen, dan wel zal Vaulteq de toegang van Klant en gekoppelde Gebruiker(s) te beperken.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

41. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan te allen tijde door Klant worden opgezegd. 

42. Indien er voor een bepaalde periode van betaalde dienstverlening door Klant vooruit is betaald, houdt Klant bij opzegging (desgewenst) met alle gekoppelde Gebruiker(s) toegang tot deze dienstverlening tot het einde van de betaalde periode. Er vindt geen terugbetaling aan Klant plaats. 

43. Klant kan in ieder geval opzeggen op eenzelfde wijze als dat hij de Overeenkomst is aangegaan.

44. Vaulteq is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand en rekening houdend met de looptijd van de Overeenkomst.

Herroepingsrecht

45.Klant heeft het recht om binnen 14 dag Probeer Vaulteq Premium de eerste 14 dagen gratisoen na sluiten Overeenkomst de Overeenkomst te herroepen.

46.Klant kan de Overeenkomst herroepen door binnen de in artikel 45 gestelde termijn aan Vaulteq een bij voorkeur Schriftelijke mededeling te doen, waarbij hij duidelijk aangeeft dat hij gebruik wenst te maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, in het kader van het zgn. herroepingsrecht.

47.De Schriftelijke mededeling kan gedaan worden via e-mail of een andere ondubbelzinnige verklaring. Indien de mededeling op een digitale wijze (e-mail, contactformulier etc.) plaatsvindt, zal Vaulteq zo spoedig mogelijk na ontvangst de ontvangst van de mededeling bevestigen.

48.Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat Vaulteq op de hoogte is gesteld van de herroeping, zal Vaulteq alle eventuele reeds vooruit betaalde bedragen terugbetalen, middels eenzelfde betaalmiddel als dat Klant gebruikt heeft om voor de Dienst te betalen.

49.Vaulteq is gerechtigd om, indien Klant heeft verzocht om levering binnen de in artikel 45 bedoelde periode, een bedrag in te houden dat evenredig is aan het reeds gebruikte deel van de Dienst. 

50.Naast het in dit artikel gestelde recht heeft de Klant ook de mogelijkheid om tijdens de gehele Proefperiode (indien deze is overeengekomen) de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, door hiervan een schriftelijke mededeling, bij voorkeur per e-mail, te doen aan Vaulteq. De Overeenkomst wordt dan aan het einde van de Proefperiode beëindigd en de overeengekomen termijn als bedoeld in artikel 49 zal vervallen en er zal geen enkel bedrag in rekening gebracht worden.

Intellectuele Eigendom

51.Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van de Dienst of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Vaulteq.

52.Klant en Gebruiker(s) heeft een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan Klant en gekoppelde Gebruiker(s) toekomen ten aanzien van de Dienst of daarmee verband houdende zaken.

53.Klant en Gebruiker(s) heeft nimmer het recht om enige aanpassing in de Dienst te maken, noch heeft Klant en Gebruiker(s) het recht enige kopie daarvan te maken, de software te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Uitvoering Dienst

54.Vaulteq zal zich inspannen voor het beschikbaar houden en het leveren van de Dienst, maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid en/of het ongestoorde gebruik van de Dienst.

55.Vaulteq zal de Dienst steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle door Vaulteq aangegane verplichtingen in het kader van een Overeenkomst behelzen een inspanningsverbintenis.

56.Alle door Vaulteq genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vaulteq is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijk door de Klant in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

57.Vaulteq heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.

58.Vaulteq heeft het recht om haar systemen, die onder andere gebruikt worden ten behoeve van de Dienst of gedeelten daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassingen of verbetering daarvan. 

59.Vaulteq heeft het recht om haar systemen, gebruikt onder andere ten behoeve van de Dienst, of gedeelten. 

daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

60.Vaulteq zal zich inspannen om in geval van het niet-beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant en de daaraan gekoppelde Gebruiker(s) vooraf adequaat te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 

Aansprakelijkheid

61.Indien Vaulteq aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door Klant en/of gekoppelde Gebruiker(s) geleden schade, zal Vaulteq slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste (investerings)kansen.

62.Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Vaulteq en de door Vaulteq ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.

63.Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Vaulteq liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Vaulteq in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Vaulteq ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Vaulteq, de Klant en gekoppelde Gebruiker(s), Intermediairs en/of Financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan Vaulteq, de Klant en gekoppelde Gebruiker(s), Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Vaulteq of door haar ingeschakelde derden.

64.Indien en voor zover Vaulteq aansprakelijk is jegens Klant en/of gekoppelde Gebruiker(s), is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Klant ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Vaulteq heeft voldaan. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Vaulteq beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Vaulteq ontvangen bedrag krachtens Overeenkomst, exclusief BTW.

Klachten

65.Indien Klant en/of gekoppelde Gebruiker(s) een klacht heeft over de Diensten en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Vaulteq, dan kan hij bij Vaulteq per e-mail een klacht indienen.

66.Vaulteq geeft Klant en/of gekoppelde gebruiker(s) zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vaulteq binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant en/of gekoppelde Gebruiker(s).

67. Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform.

Slotbepalingen

68.In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.  

69.Overdracht door Klant van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaulteq, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.

70.Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een Overeenkomst.

71.Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.

72.Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

73.Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.