Privacybeleid | Vaulteq

Privacy beleid

 

Privacy

We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices van de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de Dienst van VAULTEQ, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64999718, die u de mogelijkheid biedt op een veilige en gebruiksvriendelijke manier wachtwoorden te beheren, worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De organisatie waar u werkzaam bent, biedt u in samenwerking met VAULTEQ de mogelijkheid gebruik te maken van de Diensten van VAULTEQ. Het is uiteraard ook mogelijk dat u de Dienst zelf direct van VAULTEQ afneemt. VAULTEQ (en indien van toepassing: uw organisatie) acht(en) een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

 

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door VAULTEQ in het algemeen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze Dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen Persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de Persoonsgegevens die rechtstreeks door u, of uw organisatie, worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. VAULTEQ zal uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor u, of uw organisatie, vooraf toestemming heeft gegeven.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Dienst, is het nodig om een persoonlijk account te hebben. De gegevens die wij daarvoor van u verwerken worden aangeleverd door u of uw organisatie. Bij het gebruik van onze Dienst vragen wij u om, en verzamelen wij, de volgende gegevens (afhankelijk van de gegevens die u zelf aanvult in uw account ):

 

 

 

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van de Dienst en/of om te voldoen aan wettelijke eisen. Indien de overeenkomst tussen u, of uw organisatie, en VAULTEQ ten einde komt om welke reden dan ook, dan worden uw gegevens verwijderd of in ieder geval ontkoppeld. Hetzelfde geldt wanneer u, of uw organisatie, aangeeft dat uw account verwijderd dient te worden.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft gesloten of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Cookies

Voor het functioneren van de website en de webapplicatie is het noodzakelijk dat VAULTEQ gebruik maakt van cookies. De cookies worden bewaard voor de duur van de (browser)-sessie. Via onze Dienst worden gebruiksgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot het platform te kunnen maken. Met deze statistieken is het mogelijk de Dienst te optimaliseren. Wij anonimiseren deze gegevens voor zover mogelijk. Specifiek voor Google Analytics geldt dat wij Google niet toestaan om de verzamelde informatie te delen met andere diensten, dat de IP-adressen (deels) geanonimiseerd worden en dat wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten hebben.

Daarnaast wordt wanneer u onze Dienst gebruikt, uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de Dienst op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen en te registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Op onze website gebruiken wij een tracking cookie. Deze cookie wordt geplaatst in de browser. We slaan zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens op, maar houden bij wat u interessant vindt. Op deze manier kunnen we u relevante informatie aanbieden. U kunt de cookie altijd afwijzen. In dat geval plaatsen wij een kleine cookie zodat we u dit niet nog een keer hoeven te vragen. 

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze Dienst bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de Dienst. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze Dienst, heeft u na schriftelijk of elektronisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt hiervoor terecht bij uw organisatie. Uw organisatie zal uw aanvragen beoordelen en verwerken. Indien u als zelf de Dienst rechtstreeks van VAULTEQ afneemt, kunt u uw verzoek aan VAULTEQ richten.

Indien de gegevens niet kloppen, kunt u uw organisatie verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Neemt u zelf de Dienst van VAULTEQ af, dan dient u uw verzoek aan VAULTEQ te richten. Als geheel verwijderen technisch niet mogelijk is, zorgen wij of uw organisatie ervoor dat de gegevens niet langer aan uw account gekoppeld zijn. Als een dergelijke aanvraag bij VAULTEQ wordt gedaan is het mogelijk dat wij u verzoeken om aanvullende gegevens, om er zeker van te zijn dat er door de juiste persoon een aanvraag wordt ingediend.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw organisatie of bij VAULTEQ door te e-mailen naar support@vaulteq.com